Xuleta psql


psql

 • connectar: psql -d database user -W
 • llistar databases: \l
 • canviar de database: \c dbname username
 • llistar taules: \dt
 • descriure taula: \d table_name
 • llistar esquemes: \dn
 • llistar funcions: \df
 • llistar vistes \dv
 • llistar usuaris i rols: \du
 • versió del SGBD: SELECT version()
 • repetir darrer comandament: \g
 • historial de comandaments: \s salvar historial \s filename
 • executar comandaments de fitxer extern: \i filename
 • ajuda de comandament: \h ALTER TABLE
 • veure temps d’execució: \timing
 • editar a editor extern: \e
 • editar funció a editor extern: \ef

Backup i restore

 • Backup: pg_dump --username "username" dbname > file_name.sql
 • Restore: psql -U user_name dbname < file_name.sql (o usar \i filename)

Crear rol

CREATE ROLE dbname_operator WITH
 LOGIN
 NOSUPERUSER
 INHERIT
 NOCREATEDB
 NOCREATEROLE
 NOREPLICATION;

Crear DB

L’owner serà l’admin, sinó, especificar Owner=user_name

CREATE DATABASE database_name
  WITH   
  ENCODING = 'UTF8'
  LC_COLLATE = 'es_ES.UTF-8'
  LC_CTYPE = 'es_ES.UTF-8'  
  template=template0
  CONNECTION LIMIT = -1;

Atorgar permissos

GRANT CONNECT, TEMPORARY ON DATABASE database_name TO PUBLIC;
GRANT ALL ON DATABASE database_name TO operator;

Canviar owner

ALTER SEQUENCE public.seq_num OWNER TO operator;

Executables

Si no tenim els executables al path, en osx estan a /Applications/pgAdmin 4.app/Contents/SharedSupport