Juji Gatame


TODO: Editar V3 a partir 1:23:57 com es colçe de uke queda fora d’eix amb el petit desplaçament de la pelvis.

Index

TODO: Entrades a juji

Com passar la linia central?

El truc per passar el braç d’uke per la linia central és fent força endins amb ses cames. Sense aquest moviment, és impossible que aguantem l’estirada que pot donar uke amb tota la seva esquena. Hi ha que sincronitzar el moviment de creuament del braç per la linia mitjana amb dur les cames cap a naltros.

Vejem exemple:

Agafam braç i colce

Notar que tots els nostres dits agafan el canell de uke. L’altra ma agafa per dalt del colçe.

Simultàneament a passar el colçe, duim les nostres cames cap el nostre pit

Detall de com s’agafa la ma

Tot el moviment ha d’estar acompanyat de dur les cames cap a naltros. Tot a la vegada.

Posició final del colçe

Trincat entre el seu pit i la nostra panxa. Si amollam la pressió sobre la seva esquena amb les cames uke recuperarà.

L’agafam de l’aixella

Ens posam de costat tregent la cadera

Ens feim endins i tapam el seu braç amb el nostre colçe

Passam el braç al mateix costat que la ma

Passam la cama amb una sola acció

Salpada

Malic avall

Es fa amb el overwrap grip.

Agafam posició interior

Estirant amb ses cames, agafam coll i braç

Feim una mica endarrera i treim genoll per dins

Feim sa pinça sense amollar es coll

Amollam coll, feim pelvis endavant i agafam braç de uke amb nostra aixella

Cama de dalt pressiona sobre es coll i s’apoya a espatla de uke

Es genoll de baix i sa bola des dits s’apoya enterra

Aquest pas és imprescindible, sa base des dits des peu apoyat enterra.

Amb aquesta base, rotam sobre el braç de uke

Apoyam cap i braç de fora enterra

Des de posició asseguda

És possible, i recomenable, fer juji des de posició asseguda. És recomanable per que en general no són molt esperats ja que no hi ha una captura explícita prèvia del braç que indiqui a uke que ve un juji.

Uke pot estar sobre dos genolls, sobre un genoll o dret. Si està dret, només podrem fer-li juji si es cap està com a mínim a l’altura de ses caderes.

En qualsevol cas, la seva posició més inestable és dugent es cap cap endavant ja que forma un triangle amb els seus peus. Així que podem aprofitar la incercia que ens dona rodar cap endarrera per desequilibrar a uke i acconsseguir que caigui a un juji.

Com que perdem el control de l’hombro d’uke, tenim que pigar una bona salpada al seu coll per controlar-lo.

Tori ha de tenir en compta que si l’agafan des coll i d’un genoll, li passaran sa guàrdia.

Sa manera d’evitar-ho és agafant sa ma de fora de uke o agafar-lo a la vegada, des seu coll.

Possibles posicions d’uke

Les tècniques des de Exemples de possició de uke (dos genolls, un genoll, dret):

Totes ses tècniques a continuació es poden fer des de aquestes tres posicions d’uke.

Part de finalització més important

Com que en cap d’aquestes tècniques tenim control de l’espatlla d’uke, ja que estan basades en velocitat, tenim que fer molt bé la salpada. Hem d’usar el forat del genoll per capturar el coll d’uke i després, amb el peu extés, dur aquest cap enterra.

Tècniques des de assegut, inicis d’uke

Agafada pel coll, mateixa ma

Uke ens agafa, naltros l’agafam

Passam braç per dins

L’agafam per dins

Li agafam es coll

Posam un peu (es que sugui) a sa seva cadera per controlar distància i ens feim endarrera. uke fa el seu cos endavant i es desequilibra

Mos tiram cap un costat

Feim juji

Agafada pel coll, altra braç

En aquesta ocasió, uke ens agafa pel coll, naltros l’agafam per fora amb el mateix braç i pel triceps amb s’altra ma.

Uke ens agafa pel coll

Naltros l’agafam per fora (overtie)

Amb l’altra ma, li agafam per dalt de colçe. Hem de forçar una mica en dur-li es colçe cap endins.

Peu a pelvis, l’altra s’aixeca per dins

Mos tiram derarrera

Treim ma del coll, l’agafam per baix del genoll

La ma que anaba al coll, la passam per sobre del seu braç estirat

juji

Agafada pel biceps o espatla

En comptes d’agafar-li es triceps per dins, l’agafam per fora.

Uke ens agafa pel biceps o del coll

Naltros l’agafam pel triceps, rotant la munyeca 90 graus

Estiram el seu braç perque quedi per sobre el nostre hombro

Agafam a uke pel coll amb s’altra ma

Peu a cadera

Juji

Detall del control del braç mentre baixam

La clau d’aquesta tècnica és que la ma d’uke quedi per sobre la nostra espatla.

Mans de uke als genolls. Captura ma del mateix costat

Situació inicial. Uke te les dues mans sobre es nostres genolls.

Agafam ma d’uke del mateix costat. La ma l’agafam per fora i la duïm a la linia central.

Estant a la linia central, li agafam es canell amb l’altra ma.

Li posam braç paral.lel a nostra pelvis i l’agafam per sobre el colçe.

Duim ma del canell a sa nostra cadera

Peu a pelvis d’uke per controlar distància, notar que la cama de fora entra per dins

Mos tiram totalment endarrera

Uke s’aixeca per evitar triangle, naltros feim canvi de ma

Passam cama de fora, les cames es podem creurar donat que duim tota la força cap avall i que tenim passats es forats des genolls

Tècniques des de assegut, inicis de tori

Dos mans a una ma, amb palmes avall

Aqui capturam una ma d’uke amb les dues nostres mans. Duim es seu braç baix del nostre i feim juji.

Agafam amb ses dues mans una ma d’uke.

Amb la de fora, agafam per dalt de colçe

Recollim es nostre braç per posar es seu baix de nostra aixella

Li agafam pes coll

Mos feim endarrera

Juji

Nota. Com que el braç d’uke està per baix del nostre, també podem juji sense passar sa cama de fora

Nota. La captura també es pot fer sense dos a una, si no directament

Nota. Podem apoyar-nos a l’espatla d’uke per controlar distància

Dos mans a una ma, amb palmes amunt

Aquesta vegada, capturam sa ma d’uke amb ses palmes amunt

Asseguram posant un peu a seva cadera

Mon anam derarrea i passam altra cama per sobre

Apretam seva ma contre nostre pit i passam cama

Resum juji des d’asseguts

  • Controlar sempre una de ses mans

  • Si uke agafa coll, feim braç per dalt

  • Si uke agafa hombro, feim braç a triceps