Jujutsu fugides bàsiques


Index

Moviments bàsics

Monta

Side Control

Knee escapes

Kesa Gatame

Knee on Belly

North South

Sumi Gaeshi

TODO:

  • spinning escape

Totes les tècniques (menys sortida de monta per captura del braç) es basen en la fuita del colçe elbow escape. Feim servir el colçe com a palanca per introduïr el genoll i fer puesto per retornar a la guàrdia. L’objectiu és no deixar que ens tanquin espai i arribar a un chest-to-chest, però si hi arriba, sempre mantenir els frames i intentar fer distància entre naltros i uke.

En cap tècnica “agafam” a uke pel gi! El que volem és precisament el contrari: Fer espai entre ell i naltros.

Moviments bàsics

Tant en el bridge com a la gamba, la cama de fora surt enfora i apoya es peu pla. La cama de dins s’obri fent que el genoll vagi cap enterra. EL peu queda de costat o, encara millor, s’apoya sobre la bola dels dits.

Bridge asimetric

1.1 - Bridge asimètric. Treim cama externa amb el genoll cap enterra. Només ens suportam sobre puntes des peus i esquena

1.1 - bridge asimètric. Treim cama externa amb el genoll cap enterra. Només ens suportam sobre puntes des peus i esquena

1.2 - Passam cama del darrera cap endavant. seguim sobre tres punts. es peus estan vius

1.2 - passam cama del darrera cap endavant. seguim sobre tres punts. es peus estan vius

1.3 - Acaban en seiza

1.3 - acaban en seiza

1.4 - Detall de com l orella va enterra. la mirada va totalment cap amunt i així no ens bloqueja el cap. el cos te que estar totalment estirat amb la pelvis enfora. notar que es cap està descentrat

1.4 - Detall de com l orella va enterra. la mirada va totalment cap amunt i així no ens bloqueja el cap. el cos te que estar totalment estirat amb la pelvis enfora. notar que es cap està descentrat

Gamba asimètrica

En aquest moviment, igual que en els altres, ficam es colçe de baix cap endins per protegir-lo. La punta del colçe queda baix es nostre costat.

2.1 - Iniciam gamba amb cames asimètriques

2.1 - iniciam gamba amb cames asimètriques

2.2 - Apoyo a tres punts

2.2 - apoyo a tres punts

2.3 - Fugam cadera. seguim sobre tres punts fins al final. sa cama de baix te genoll totalment mirant enterra i es pot moure

2.3 - fugam cadera. seguim sobre tres punts fins al final. sa cama de baix te genoll totalment mirant enterra i es pot moure

Gamba frontal

Ens serveix per fer espai entre sa nostra pelvis i sa de uke quan uke ens seguix per entrerra.

3.1 - Tirar el peu de fora i apoyar bola dels dits enterra. es cul fa pressió contra uke.

6.9 - Detall de com fer la gamba final quan uke ens segueix. tirar el peu de fora i apoyar enterra. es cul fa pressió contra uke.

3.2 - Ens retorcim retrocedint sa cadera

6.10 - ens retorcim retrocedint sa cadera

3.3 - Tornam amb es genoll apuntant enterra

6.11 - tornam amb es genoll apuntant enterra

Monta. Tècnica 1. Captura de braç.

Aqui intentam deixar sense base a uke. És important que tant es braç con es genoll i es peu de uke estiguin bloquejats.

3.1 - desde monta, agafam gi amb quatre dits per banda de dins colçe. Sa ma de tori rota cap endins i es Gi s’estira. Sa ma de uke queda cap amunt amb es colço fortament aferrat a n’es seu costat.

3.1 - desde monta, agafam gi amb quatre dits per banda de dins colçe

3.2 - ma de uke passat mitj cos de tori

3.2 - ma de uke passat mitj cos de tori

3.3 - ma de fora per sobaco. tricam peu de uke per fora. espitjam a uke amb patadeta

3.3 - ma de fora per sobaco. tricam peu de uke per fora. espitjam a uke amb patadeta

3.4 - tricam genoll de uke amb es nostro colçe

3.4 - tricam genoll de uke amb es nostro colçe

3.5 - cames a 90 graus. una amunt s altra cap a costat

3.5 - cames a 90 graus. una amunt s altra cap a costat

3.6 - brige asimètric a tres punts. miram amunt per que es nostre cap no bloqueji es moviment

3.6 - brige a tres punts. miram amunt per que es nostre cap no bloqueji es moviment

3.7 - agafam impuls i passam a estar dins seva guàrdia

3.7 - agafam impuls i passam a estar dins seva guàrdia

Monta. Tècnica 2. Elbow escape.

És una tècnica en forma d’espiral. Feim una S per sortir de baix de uke espitjant es seu genoll per capturar sa cama.

4.1 - elbow escape from mount. bloquejam sobre sa nostra pelvis i espitjam amb patadeta perque es pes de uke estigui més sobre braços

4.1 - elbow escape from mount. bloquejam sobre sa nostra pelvis i espitjam amb patadeta perque es pes de uke estigui més sobre braços

4.2 - notar que el colçe està apoyat a genoll de uke

4.2 - notar que el colçe està apoyat a genoll de uke

4.3 - feim petit pont per posar-nos de costat. estiram cama enterra

4.3 - feim petit pont per posar-nos de costat. estiram cama enterra

4.4 - amb el genoll apuntant cap a terra, el ficam baix de seva espinilla. el colçe fa de tope i uke no pot evitar-ho

4.4 - amb el genoll apuntant cap a terra, el ficam baix de seva espinilla. el colçe fa de tope i uke no pot evitar-ho

4.5 - capturar sa cama elevada de uke amb s altra

4.5 - capturar sa cama elevada de uke amb s altra

4.6.1 - posam sa pelvis plana

4.6.1 - posam sa pelvis plana

4.6 - fer triangle sobre la seva cama

4.6 - fer triangle sobre la seva cama

4.7 - capturam tota sa cama espitjant amb es colçe

4.7 - capturam tota sa cama

4.8 - posam frame sobre espalda contrària de uke

4.8 - posam frame sobre espalda contrària de uke

4.9 - feim gamba per treure cadera. ens asseguram de no amollar la cama de uke

4.9 - feim gamba per treure cadera. ens asseguram de no amollar la cama de uke

4.10 - treim genoll cap enfora

4.10 - treim genoll cap enfora

4.11 - gamba cap a l altra costat

4.11 - gamba cap a l altra costat

4.12 - tancam guàrdia

4.12 - tancam guàrdia

4.13 - detall de frame on the shoulder

4.13 - detall de frame on the shoulder

4.14 - detall de com apoyar colçe sobre genoll contrari

4.14 - detall de com apoyar colçe sobre genoll contrari

4.15 - per passar el genoll

4.15 - per passar el genoll

4.16 - primer alinear es cos amb uke

4.16 - primer alinear es cos amb uke

4.17 - gambeta ca altra costat

4.17 - gambeta ca altra costat

4.19 - i treure cama

4.19 - i treure cama

Baralla de peus

Sovint ens traben es peus quan estam montats i ens impideixen posar-nos de costat per iniciar la sortida. S’ens poden presentar tres escenaris:

  • No ens traben
  • Ens traben amb els peus cap enfora
  • Ens traben amb es peus baix nostre cul

L’objectiu sempre serà arribar a la situació on una de ses nostres cames està estirada totalment enterra (sa de fora) i per tant no ens la poden tornar a trabar i s’altra amb es peu apoyat enterra. La cama estirada serà per començarem la sortida.

És a dir, la situació a la que volem arribar serà

Observar que la cama plegada te es peu molt aferrat a nes cul i l’estirada te es genoll cap enterra, d’aquesta maenra uke no pot recuperar.

Exemple de traba cap enfora

Si ens traben cap enfora, la posició inicial és

Naltros responem tregent es peus d’enterra i apuntant es nostres dits en la mateixa direcció!

Estiram cama seguint aquesta direcció

Fins extendre totalment la cama

Duim es peu cap a l’altra peu d’uke

Apoyam peu a peu de uke

El duim cap avall i apoyam es dos peus sobre es seu

Ara tenim es dos peus apoyats enterra an la posició de dins

Estiram enterra la cama que anam a treure primer

Uke no pot recuperar des d’aquí


** Exemple de traba baix des cul:**

Uke creua peus baix nostre cul

Posam es nostre taló sobre el seu peu de dalt, però en creuat. Espitjam enfora.

Estiram cama

Treim peu

Apoyam genoll enterra. Uke no pot recuperar.

Vista posterior

Si intentam amb es mateix peu, notam que no funciona

Aixó ens indica que tenim que utilitzar s’altra peu

Duim peu enterra

I passam s’altra per dins

Quedam amb una cama plegada amb peu aferrat a cul i s’altra estirada amb genoll cap enterra

Iniciam elbow escape espitjant amb el colçe i pujant es genoll amb es peu apuntant cap a dalt

High Mount

Es problema és que uke escala cap amunt, intentant posar es genolls per baix des nostres braços. Per evitar-ho el primer que podem fer (molt ràpid per no deixar es coll desprotegit!) és

Fer petita gamba i passar un braç. Fer frame amb s’altra ma i espitjar cap avall per fer elbow escape

Ha de ser ràpid, si no, ens claven es puny al coll.

Si uke ja està en posició. L’espitjam amb una patadeta per esquena perque posi ses mans enterra

Abans que es pugui recuperar, feim frame

Aixecam pelvis i començam a caminar sobre es hombros mentre espitjam es frame

Fins arribar a l’elbow escape convencional

Side control

Aquesta és la tècnica més bàsica de totes i fonament de tota la resta. La passa bàsica és introduïr el colçe per evitar que uke s’ens vengui al damunt. Hi ha que seguir bé les passes de la seqüència d’inserció del genoll perque la tècnica funcioni bé.

La idea bàsica és que uke ha de tenir sa cadera i es cap a n’es mateix costat. D’aquesta manera no pot fer força per mantenir-nos baix.

Tres possibles col.locacions del braç exterior

5.0.1 - Un colçe a hombro i ma a l altra hombro. Pressionam coll de uke.

5.0.1

5.0.2 - Underhook, possiblement des de defensa amb ma aferrada a pit.

5.0.2 Nota: Veure knee escape per una altra sortida des de aquesta posició

5.0.3 - Biceps cross face.

5.0.3

Side control en detall

5.1 - side control. posició inicial

5.1 - side control. posició inicial

5.2 - es nostre objectiu és introduïr es colçe de dins. movem pes cap enfora. També es pot fer un cross face.

5.2 - es nostre objectiu és introduïr es colçe de dins. movem pes cap enfora

5.3 - introduïm colçe de dins. ara, es nostre objectiu és introduïr es genoll de dins. per fer-ho tenim que moure es cap de uke a s altra banda des nostre cos, és a dir, que es cos i es cap de uke estiguin al mateix costat.

5.3 - introduïm colçe de dins. ara, es nostre objectiu és introduïr es genoll de dins. per fer-ho tenim que moure es cap de uke a s altra banda

5.4 - feim biceps cross face amb impuls de bridge. notar que la cama de dins apunta es genoll cap a terra i el peu puja, estan més alt que genoll. Aquest és el punt óptim d’inserció.

5.4 - feim biceps cross face amb impuls de bridge. notar que la cama de dins apunta es genoll cap a terra

Per poder introduïr correctament el genoll hi ha dos requeriments necessaris:

  • Punt d’inserció
  • Angle d’inserció

Si falla algun dels dos, l’inserció no serà possible. Vegem la seqüència:

5.4.1. - Peu de fora una mica cap enfora de la linea de la pelvis, peu de dins s’aixeca

5.4.2. - El genoll es dirigeix cap a l’inserció de la pelvis de uke (baix es cinturó)

5.4.3. - Es genoll toca amb es punt d’inserció, el peu passa per dalt del nivell del genoll per aconseguir l’angle d’inserció correcte

5.4.4. - Es passa el genoll ben endins de la pelvis de uke. L’inserció està acabada.

5.5 - apoyam colçe a genoll de uke

5.5.1 - apoyam colçe a genoll de uke

5.5(bis) - introduïm genoll des de baix

5.5 - introduïm genoll des de baix

5.6 - passam peu de fora dins cama de uke per bloquejar

5.6 - passam peu de fora dins cama de uke per bloquejar

5.7 - espitjant amb colçe, passam es genoll. peu de fora de uke segueix bloquejat

5.7 - espitjant amb colçe, passam es genoll. peu de fora de uke segueix bloquejat

5.8 - mos alineam amb uke

5.8 - mos alineam amb uke

5.9 - tancam guàrdia

5.9 - tancam guàrdia

Vista posterior

5.10 - Cama de fora surt enfora i s’apropa a cul. Sa de dins s obri assimètricment i apoyam boles dels dits enterra

5.10

5.11 - Pont cap a la cara de uke. Volem dur-lo al mateix costat que te el cos

5.11

5.12 - Aprofitam espai per introduir genoll des de dalt a altura cadera uke. Es nostre peu està més alt que el genoll

5.12

5.13 - Asseguram cama de fora i anam a guàrdia tancada

5.13

5.14 - Si hi ha puesto, passam peu dins

5.14

Prop

Es refereix a sortir ajudats de l’implus donat amb s’altra braç. La característica d’aquesta tècnica és que la podem usar quan tenim una ma passada entre la nostra cara i es braç d’uke, sigui per que hem defensat des de el principi o bé perque la col.locam fent una gamba prèvia.

Posició inicial

Forta gamba, duim cap de uke a mateixa banda que cadera. Notar que cama de dins està a 45 graus, sobre bola de peus, espitjant, i la de fora està espitjant també. Quasi mos posam de cara enterra. Entram es braç de baix per dins.

Recuperam amb posició interior

Posam esquena plana. Ma de dins agafa triceps. Ma de fora s’introdueix a l’aixella de uke amb es dit gord passat.

Posam ses dos mans, notar que la ma de dins agafa triceps de uke. Es braços estan estirats i anam desequilibrant a uke cap enfora.

Quan uke ja està mitj desequilibrat, ens donam sa volta.

Apoyam colçe i ens anam aixecant

sortim enfora per es forat que ha quedat

Knee escapes

Tots els knee escapes parteixen del side control on tori a passat el braç de fora en underhook. Hi ha que destacar la manera d’agafar l’espinilla de uke i que tori mai colapsa enterra sino que apoya l’orella la cadera de uke i te l’altra braç estirat amb la ma enterra per evitar anar enterra.

Knee escape to butterfly

Posició inicial amb braç de fora passat en underhook. El braç està ben passat per l’aixella de uke. La ma apunta al cap.

Nota: No “agafam” a uke pel gi!.

Duim es dos peus enfora. Feim gamba forta a la vegada que duim cos cap avall

Li agafam espinilla (veure detall més endavant)

Feim estissores

Feim tortuga però no baixam es cap. Si podem, estiram braç de fora si podem i apoyam ma (no es veu en aquesta imatge). Uke estira cama de fora.

Estiram cama de dins mentre es genoll de fora s’apoya contra genoll de uke.

Uke apoya tot el seu pes sobre naltros

Agafam a uke pel cinturó i li passam es peu de dins en mariposa

Agafam mànega de uke

Posam hombro enterra, ma cap endins i peu cap amunt

Feim barrido

Kesa Gatame

En aquesta tècnica, buscam posar es colçe enterra per poder fer elbow escape.

6.1 - kesa gatame. posició inicial. Buscam posar es colçe enterra

6.1 - kesa gatame. posició inicial. Buscam posar es colçe enterra

6.2 feim dos gambetes cap enfora

6.2 feim dos gambetes cap enfora

6.3 - passam es braç apoyan colçe a coll de uke i dit gord baix de biceps

6.3 - passam es braç apoyan colçe a coll de uke i dit gord baix de biceps

6.4 - estiram braç trabat endarrera mentre pressionam es coll. Notar que ja tenim es colçe enterra

6.4 - estiram braç trabat endarrera mentre pressionam es coll. Notar que ja tenim es colçe enterra

6.5 - aclavam bé es colço enterra i contra cadera de uke

6.5 - aclavam bé es colço enterra i contra cadera de uke

6.6 - espitjam amb colço i passam genoll

6.6 - espitjam amb colço i passam genoll

6.7 - passam cama de fora

6.7 - passam cama de fora

6.8 - detall de la gambeta inicial. posant el genoll cap avall

6.8 - detall de la gambeta inicial. posant el genoll cap avall

6.9 - Detall de com fer la gamba final quan uke ens segueix. tirar el peu de fora i apoyar enterra. es cul fa pressió contra uke.

6.9 - Detall de com fer la gamba final quan uke ens segueix. tirar el peu de fora i apoyar enterra. es cul fa pressió contra uke.

6.10 - ens retorcim retrocedint sa cadera

6.10 - ens retorcim retrocedint sa cadera

6.11 - tornam amb es genoll apuntant enterra

6.11 - tornam amb es genoll apuntant enterra

Reverse Kesa Gatame

7.1 - reverse kesa gatame. notam que uke va a girar i ficam es colçe. NO tenim que permitir que ens pugui es braç

7.1 - reverse kesa gatame. notam que uke va a girar i ficam es colçe. NO tenim que permitir que ens pugui es braç

7.2 - quan intenta xafar-nos, rotam amb ell

7.2 - quan intenta xafar-nos, rotam amb ell

7.3 - posicionam bé cama de darrera

7.3 - posicionam bé cama de darrera

7.4 - feim cross face

7.4 - feim cross face

7.5 - quan uke retorna, passam es genoll per dins

7.5 - quan uke retorna, passam es genoll per dins

7.6 - tancam guàrdia

7.6 - tancam guàrdia

Knee on Belly

Knee on belly

8.1 - Posició inicial

8.1

8.2 - Patadeta a la vegada que aixecam pelvis

8.2

8.3 - Enganxam genoll de uke i estrenyem contra naltros, colçe de baix es recull.

8.3

8.4 - Giram i agafam implus

8.4

8.5 - Sobre genolls, cap ALT, braç de fora estirat i apoyant

8.5

8.6 - Cap encara més amunt desequilibra a uke

8.6

8.7 - Agafam taló

8.7

8.8 - Li estiram cama

8.8

8.9 - Li agafam cama de fora

8.9

North South

Veurem com fer aquesta tècnica i com aprofitar la transició des de side control per intentar que uke no acabi la presa. Després veurem tres tipus de NS en funció de com quedin els braços de uke.

Com fer North-South

Posició inicial des de side control

Passam braç banda fora de cap

Bloquejam cadera

Deplaçament cap el cap

Arribam a situació de north-south

Fuita dinàmica

Es basa en l’anticipació. Es tracta d’aprofitar la transició entre side control i north-south. És la fuguida més important.

Posició de partida en side control

Quan mos passen es braç d’es cap, naltros ficam sa ma per dins

Sa ma de fora està amb es canell a l’aixella de uke i s’altra braç s’apoya a la cadera de uke i el nostre pit.

Uke comença a moure’s cap a ns

Quedam en una situació on es nostres antbraços estan baix aixelles d’uke

Llançam ses cames i duim UN genoll fins entrar per dins d’Un dels nostres colçes

Feim una connexió entre un genoll i un colçe

Rodam dins dels braços d’uke

Quedam en posició d’estisores

Espitjam i recuperam guàrdia

Seqüència de col.locació i inserció vista de s’altra banda

Tres diferents tipus de ns

Double over (dos per dalt)

Pressionam amb es colçes cap endins per no deixar moure a uke.

Posició inicial. Uke pressiona.

Fort bridge per fer “saltar” a uke

Notar que primer duim peus cap a cos. Es cap de uke ha de pujar i després hem de fer que no baixi, pressionant amb l’avantbraç.

Duim genolls cap a colçes i en connectam un fent que el genoll entri per dins colçe

Rotam i reposam guàrdia

Notar que un genoll queda baix de coll de uke i s’altra per dalt.

Detall del pont: Peus amunt i pont, després, els colçes s’aixecan

Primer es fa es pont.

Després es baixa es cul i simultàneament s’aixequen es colçes.

Es transfereix energia des de es genolls als colçes. Notar com es genoll entra per dins d’un colçe.

Double under (dos per baix)

Notar que es colçes estan molt aclavats baix aixelles d’uke i que els braços pressionen cap endins per no deixar que uke es deplaci cap es costats.

Posició inicial

Sa característica és que uke està tant sobre el nostre cos, que no podem fer un pont.

Agafam cinturó d’uke o posam mans a seva pelvis

Estiram cames

Duim cap un costat (sempre juntes)

I cap a s’altra fins agafar aprou impuls

També intentam allunyar-nos de uke duguent es cul cap endavant.

Com per aconseguir un angle de 90 amb uke

Intentam arribar a una situació més de perpendicularitat.

Aclavam es colçe de sa ma de fora cap es nostre pit

Agafam espinilla de uke per fora

FEIM ESTISSORES. Aferram orella a pelvis de uke

Actitud d’aixecar

Apoyam enterra estirant braç de fora per fer post

Uke no pot derribar-nos.

Agafam taló

Derribam

Nota: Si uke bloqueja pelvis amb braç de dins.

Pujam, feim espai

I insertam genoll

Over under 1

Aquesta és la millor variació ja que agafa el millor del dos anteriors. Ens dona accés a un braç i l’hora ens dona estabilitat sobre l’atra. Ens col.locam lleugerament en diagonal sobre uke per que l’efecte sigui màxim, de hombro a cadera. Tori no pot fer pont perque hi ha massa pes sobre cos.

Des d’aquest NS podem fer molts d’atacs. Una possibilitat és trincar es braç over, inmovilitzar en kimura i des d’aquí anar a arm lock.

Notar que apoyam tot es pes sobre hombro de uke i que passam sa ma per baix es seu colçe,

Per agafar-li escanell amb s’altra i fer kimura

Una vegada controlat, passam cama per sobre es seu cap

i feim clau de braç.

Una altra possibilitat és estrangular,

Extreim braç que està trincat per dalt (over), abans que uke el controli

Agafam a uke del cinturó amb ses dos mans

A partir d’aqui feim sa mateixa fugida que en double under.

Over under 2

Una altra possibilitat és, una vegada extret es braç, bloquejar amb sa ma baix aixella de uke i amb sa barbeta a s’altra costat. Després, passar es genoll per dins de sa ma de s’aixella. és un elbow escape.

Feim balancí

Amb l’espi creat, possam es genoll i es colçe junts (amb es genoll passat)

Espitjam amb es genoll i uke va endavant. Cream espai.

Passam genoll per dins i reposam guàrdia

Vista posterior de over under 2

Exercicis per escalfar NS

  • Pont
  • Cancan
  • Jacknife
  • Estisores enterra

Sumi Gaeshi

És un barrido des de mariposa i te moltes variants. L’exposam aqueí perque és molt comú acabar aquesta posició (butterfly) com a resultat dels elbow escapes.

Sweep des de butterfly

Font: What Are The Most Important Skills Needed For A BJJ Blue Belt by John Danaher

9.1 - Inici amb mariposa i solapa contrària agafada

Notar que una de les cames està creuada baix. 9.1

9.2 - Forta estirada mentre passam ma cap a esquena d’uke en direcció al seu cinturó

9.2

9.3 - Agafam cinturó pel costat, no pel mig

8.9

9.4 - Passam cap a l’altra banda i l’apoyam a hombro. Agafam colçe de uke

8.9

9.5 - Duim sa ma cap endins per tensar el gi

8.9

9.6 - Ens feim endarrera i paoyan hombro enterra. Mai ens posam esquena enterra.

8.9

9.7 - Seguim entrant la ma cap a naltros mentre pujam peu de fora

8.9

9.8 - Uke treurà la cama per no caure

8.9

9.9 - Però naltros APOYAM BOLA del peu de terra per fer força cap amunt mentre estiram sa ma cap endins

8.9

9.10 - Anam a monta

8.9